បន្ទប់ទឹកចល័ត

បន្ទប់ទឹកចល័ត

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

បន្ទប់ទឹកចល័ត

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

JIT FIBER TECH CO., LTD.
ជិត ហ្វៃបឺ ថេក ចំកាត់

     មុនពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុនជិត ហ្វៃបឺ ថេក ចំកាត់ លោកជិត កែវឃង់ ធ្លាប់ជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនថេកណូធិក ផេចក្សេម បាងខែ  ប្រកបអាជីវកម្មហ្វៃបឺក្លាស ក្នុងតំណែងជាបុគ្កលិកផ្នែកឃ្លាំង បើកចែកចាយទំនិញ ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកច្រើនជាង 10 ឆ្នាំ ហើយមានគំនិតចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ដោយសារតែមើលឃើញអនាគតអាជីវកម្មមានភាពរីកចំរើនទាក់ទងហ្វៃបឺក្លាស  ព្រោះផលិតផលប្រភេទនេះគ្រប់គ្រួសារ និងគ្រប់ទីកន្លែង មានភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រើផលិតផល ដូចជា ធុងទឹកផ្សេងៗ ធុងបំបាត់ និងហ្វៃបឺក្លាស ដូច្នេះទើបសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនបថេកណូធិក ដោយលាឈប់ដោយខ្លួនឯង ទៅជា ក្រុមហ៊ុន ជិតហ្វៃបឺ។

     ក្រុមហ៊ុនជិត ហ្វៃបឺ គឺចាប់ផ្តើមពីការលក់ចេញនិងទិញចូល ទទួលទំនិញរបស់អ្នកដទៃមកលក់ ដោយជួលឃ្លាំងនៅវត្តប្រាសាទឡានតាកហ្វា ប្រហែល 2 ឆ្នាំ ហើយចាប់ផ្តើមផលិតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់លក់ដោយចាប់ផ្តើមពីចំនួនទឹកប្រាក់ដើមទុនតិចតួចដែលបានពីការទិញនិងលក់អស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ ទើបចាប់ផ្តើមស្វែងរកកន្លែងជួលដើម្បីធ្វើ់រោងចក្រផលិត និងបានជួលចំការរបស់អ្នកភូមិនៅជិតវត្តម៉ះក្លឿ ខេត្តនន់ថៈប៊ុរី  ដោយមានធុងគិនបំបាត់ខ្លួនឯងចំនួន 3 សម្រាប់ការផលិតធុងបំបាត់ ខ្នាតយីហោ 1000 1600 200   ដោយមានកម្មករមកកិនធុង 4-5 នាក់ ដោយលោកជិត កែវឃង់ ដែលជាអ្នកស្វែងរកអតិថិជន និងគ្រប់គ្រងការផលិតដោយខ្លួនឯង ទើបធ្វើឲ្យទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើង ៗ ដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់គុណភាពនិងការថែរក្សាគុណភាពផលិតផល ការធានាផលិតផលឲ្យមានការប្រើប្រាស់បាយយូរអង្វែងរាប់សិបឆ្នាំ ឲ្យអតិជនជឿនុកចិត្តទើបមានអតិថិជនប្រចាំជាបន្តបន្ទាប់ និងមានដើមទុនពីការលក់មកពង្រីកអាជីវកម្មរហូតដល់ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនជិត ហ្វៃបឺ ថេក ចំកាត់។

     រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន មានការទទួលស្គាល់ពីអតិថិជនទូទៅនិងដៃគូអាជីវកម្ម និងអតិថិជនប្រចាំ រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងគ្រប់គ្រងការងារដោយលោកជិត កែវឃង់ (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន) រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិង អភិវឌ្ឍផលិតផលឲ្យមានគុណភាពល្អកាន់តែល្អជាងមុន។